06.11.19 - Antwoord van Mevr. Deblock op vragen ivm chronisch zieke leerlingen


Vragen aan Mevr. Maggie De Block omdat sommige scholen heel moeilijk doen ivm chronisch zieke leerlingen 

(mail 06.11.19)
- Is er een ombudsdienst in het onderwijs?

- Waar vindt men de rechten van chronische zieke leerlingen?

- Kan er op één of andere manier druk op de school uitgeoefend worden om tot vergelijk te komen?

 
Antwoord van Mevr. Maggie De Block (mail 06.11.19)

Er zijn verschillende opties:

- Langdurig zieke leerlingen (ook CVS) hebben recht op onderwijs aan huis. 
  Alle info en aanvraagprocedure op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toah

- Zeker het CLB erbij betrekken, als deze nog niet op de hoogte is

- Wanneer een school moeilijk doet, en ook gesprekken met directie/zorgleerkrachten/leerlingenbegeleiders niets uithalen, kunnen de ouders zich wenden:

    1/  tot de Vlaamse Ombudsdienst (http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/klacht/voorbeelden.html)  enkel voor scholen die door een gemeente of gemeenschap (GO!) worden ingericht. Afhankelijk van de school kan er ook via mail contact worden opgenomen met klachten@g-o.be .  Bij een gemeente- of stedelijke school zich wenden tot het gemeentebestuur.

    2/ voor katholieke scholen : klachtenregeling van lerende secundair onderwijs

- Er kan ook info worden opgevraagd bij de diensten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Voor het secundair is dit op scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be of bellen naar 02 553 87 33.

- Wanneer dit alles niet helpt is er nog altijd de Kinderrechtencommissaris. Die kan op basis van een klacht als bemiddelaar optreden https://www.kinderrechten.be/jongeren/contacteer-de-klachtenlijn


De onderwijsdecreetgeving laat scholen perfect toe om autonoom te schuiven met uren en aanwezigheden wanneer een leerling met CVS hierom vraagt. Zolang het leerplan maar gevolgd wordt en de vakanties voldoende gerespecteerd worden. Scholen kunnen hiertoe wel niet verplicht worden. 

Als er een medisch attest is, en de leerling door ziekte een bepaald aantal dagen niet aanwezig kan zijn, en een aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis,door de ouders van de leerling ingediend, positief is aanvaard, dan is de school wel verplicht die leerling daarin bij te staan. Ze krijgen daar trouwens subsidies voor. 


© Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
 


 


CheckStat